Lege nr. 329 din 8 iulie 2003

 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003

   Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I

 Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestatã în conditiile prezentei legi si care, fãrã sã aducã atingere dreptului la viatã intimã, familialã si privatã ori altor drepturi si libertãti fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfãsoarã activitãti specifice de investigare, referitoare la:

   a) conduita si moralitatea publicã a unei persoane;

   b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentialã partenerã într-o afacere;

   c) persoanele dispãrute de la domiciliu;

   d) bunurile care fac obiectul unor litigii de naturã civilã sau penalã înstrãinate în scopul prejudicierii intereselor unei pãrti în proces;

   e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitãtii agentilor economici care doresc sã pãstreze confidentialitatea acestora.

   (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrarã reglementãrilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informatiile obþinute în urma activitãtilor desfãsurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în conditiile prezentei legi.

   Art. 2. - (1) Detectivul particular îsi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãtilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiintate conform legislatiei comerciale si care functioneazã în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române.

   (2) Obiectul de activitate al societãtilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

   (3) Conducãtorii executivi ai societãtilor specializate de detectivi particulari trebuie sã fie absolventi ai facultãtii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sã fi îndeplinit functia de politist ori lucrãtor în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sã îndeplineascã conditiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) si f).

   Art. 3. - (1) Detectivul particular este obligat sã pãstreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.

   (2) Datele si informatiile prevãzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instantelor judecãtoresti si Ministerului Public, dacã acestea sunt utile pentru aflarea adevãrului în cauzele aflate pe rol.

   (3) În activitatea desfãsuratã, detectivul particular se supune legii, statutului societãtii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II

 Dobândirea calitãtii de detectiv particular

   Art. 4. - Activitatea de detectiv particular poate fi desfãsuratã numai de persoanele care sunt atestate profesional.

   Art. 5. - Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:

   a) are cetãtenie românã si domiciliul în þarã;

   b) posedã cel putin studii medii si este absolventã a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de poliþist ori lucrãtor în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventã a unei institutii de învãtãmânt superior;

   c) este aptã din punct de vedere medical;

   d) nu a sãvârsit fapte penale;

   e) nu desfãsoarã o activitate care implicã exerciþiul autoritãtii publice;

   f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupã caz;

   g) a promovat examenul de atestare a calitãtii de detectiv, conform prevederilor art. 7.

   Art. 6. - Pentru sustinerea examenului de atestare a calitãtii de detectiv particular, cei interesati trebuie sã depunã la inspectoratele de poliþie judetene sau, dupã caz, la Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti urmãtoarele acte:

   a) cerere;

   b) curriculum vitae;

   c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;

   d) actul de studii, în copie legalizatã;

   e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizatã;

   f) certificate medicale si de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator autorizat;

   g) certificat de cazier judiciar;

   h) declaratie din care sã rezulte cã îndeplineste conditia prevãzutã la art. 5 lit. e);

   i) dovada achitãrii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale.

   Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeste în urma verificãrii îndeplinirii conditiilor prevãzute de lege si a examinãrii candidatilor de cãtre o comisie instituitã la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.

   (2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se întruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române.

   (3) Dupã promovarea examenului, detectivului particular i se elibereazã un atestat, pe baza cãruia se poate asocia, ori angaja la o societate licentiatã sau îsi poate înfiinta cabinet individual pentru desfãsurarea de activitãti de investigare.

   (4) Persoana respinsã la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligatia sã o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular înceteazã:

   a) prin renuntare scrisã, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupã caz, la Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti;

   b) prin anularea atestatului în conditiile art. 23 alin. (2);

   c) când persoana în cauzã nu mai îndeplineste condiþiile prevãzute la art. 5 lit. a) ºi c)-e).

   (2) Calitatea de detectiv particular se suspendã:

   a) când împotriva persoanei în cauzã se pune în miscare actiunea penalã, pentru o infractiune sãvârsitã cu intentie, în legãturã cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureazã pânã la solutionarea definitivã a cauzei;

   b) pe timpul cât detectivul particular se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 10;

c) în conditiile prevãzute la art. 20 si art. 23 alin. (1).

   Art. 9. - (1) Dupã promovarea examenului de atestare inspectoratul de poliþie judetean sau, dupã caz, Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti elibereazã persoanei în cauzã o legitimatie de detectiv particular, cu plata unei taxe.

   (2) Cuantumul taxei prevãzute la alin. (1), precum si forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Politiei Române.

   Art. 10. - Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilã cu:

   a) activitatea salarizatã în cadrul altor profesii, care implicã exercitiul autoritãtii publice;

   b) activitãti care influenteazã independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;

   c) exercitarea nemijlocitã de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si îndeplinirii atributiilor specifice.

 CAPITOLUL III

 Drepturile si obligatiile detectivului particular,

 ale societãtilor specializate si ale cabinetelor individuale

 în care acesta îsi desfãsoarã activitatea

Art. 11. - (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sã efectueze investigatii în legãturã cu persoanele, bunurile, faptele, datele si împrejurãrile care fac obiectul acestei activitãti, cu respectarea strictã a drepturilor si libertãtilor cetãtenilor, precum si a dispozitiilor legale.

   (2) În efectuarea investigaþiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritãtilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viatã intimã, familialã si privatã ori altor drepturi si libertãti fundamentale ale persoanei vizate.

   Art. 12. - Detectivul particular are urmãtoarele obligatii:

   a) sã manifeste probitate si constiinciozitate profesionalã, scopul activitãtii sale fiind aflarea adevãrului în cauza pentru care a fost angajat;

   b) sã foloseascã metode si mijloace de investigare prin care sã nu aducã atingere normelor de drept ori drepturilor si libertãtilor cetãtenesti;

   c) sã pãstreze, chiar si dupã încetarea calitãtii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurãrile despre care a luat cunostintã în timpul desfãsurãrii activitãtii, cu exceptia cazurilor expres prevãzute de lege;

   d) sã nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. - Detectivului particular, în desfãsurarea activitãþii, îi este interzisã efectuarea de investigatii cu privire la:

   a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;

   b) activitatea persoanelor, desfãsuratã permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritãtilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;

   c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filosofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexualã, sãnãtatea, originea socialã ori etnicã a unei persoane;

   d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;

   e) activitãtile specifice desfãsurate de institutiile cu atributii în domeniul apãrãrii, ordinii publice si sigurantei nationale.

   Art. 14. - Societãtile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmãtoarele drepturi:

   a) sã se doteze si sã foloseascã mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;

   b) sã organizeze cursuri si alte activitãti de pregãtire profesionalã si fizicã specifice pentru perfectionarea pregãtirii personalului propriu;

   c) sã se afilieze în asociatii profesionale care sã le reprezinte interesele în relaþiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;

   d) sã solicite oficial de la autoritãtile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intimã, familialã si privatã ori altor drepturi si libertãti fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15. - În organizarea si desfãsurarea activitãtii detectivii particulari din societãtile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:

   a) sã întreprindã investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;

   b) sã înfiinteze un registru numerotat si sã îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupã caz, la Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;

   c) sã comunice datele si informatiile solicitate de organele de cercetare penalã, de procuror sau de instanta de judecatã;

   d) în cazurile în care constatã cã informatiile obtinute vizeazã siguranta nationalã, sã sesizeze de îndatã autoritãtile cu atributii în domeniu;

   e) sã angajeze si sã foloseascã pentru activitãtile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

   f) în raport de posibilitãti si pe baza unor conventii, sã primeascã în practicã elevi ai scolilor de detectivi particulari.

 CAPITOLUL IV

 Sanctiuni

Art. 16. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contraventionalã sau penalã.

   Art. 17. - Încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevãzut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

   Art. 18. - Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni:

   a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;

   b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3);

   c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).

   Art. 19. - (1) Contraventiile prevãzute la art. 18 se sanctioneazã dupã cum urmeazã:

   a) faptele prevãzute la lit. a) si c), cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

   b) fapta prevãzutã la lit. b), cu amendã de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) În cazul contraventiilor prevãzute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicatã si persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

   Art. 20. - (1) Repetarea sãvârsirii contraventiilor prevãzute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadã de la 3 la 6 luni.

   (2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendãrii se dispun, în toate cazurile, de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunicã persoanei în cauzã.

   Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române.

   Art. 22. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, cu excepþia art. 28 si 29, se aplicã si contraventiilor prevãzute de prezenta lege.

   Art. 23. - (1) Încãlcarea obligatiilor prevãzute la art. 15 poate atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupã caz, a licentei de functionare a societãtii specializate de detectivi, pe o perioadã cuprinsã între o lunã si 3 luni.

   (2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenta de funcþionare a societãtii specializate de detectivi poate fi anulatã dacã, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este sãvârsitã din nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.

   Art. 24. - (1) Mãsurile prevãzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de politie judetean sau, dupã caz, de cãtre Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti.

   (2) Împotriva mãsurilor prevãzute la alin. (1) detectivul particular sau, dupã caz, societatea comercialã specializatã poate face plângere la judecãtoria în circumscriptia cãreia îsi are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL V

 Dispoziþii finale

   Art. 25. - Controlul activitãtii specifice desfãsurate de societãtile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueazã de politisti anume desemnati de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.

   Art. 26. - Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societãtilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

   Art. 27. - Nomenclatorul de activitãti din economia nationalã se completeazã cu activitatea de detectiv particular.

   Art. 28. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române si Serviciul Român de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobãrii Guvernului.

   Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI

 NICOLAE VÃCÃROIU

   Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

 VIOREL HREBENCIUC